General Terms & Conditions

 

Artikel 1. Identiteit van de Ondernemer

Sound Factory B.V.

Akeleibaan 60

2908 KA Capelle aan den IJssel

Email: service@sound-factory.nl

KvK-nummer: 32064567

Btw-identificatienummer: NL001063558B01

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op afstand tussen de consument (hierna “u” of “de consument”) en Sound Factory B.V. (hierna “SF”, “wij” of “ons”), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing indien SF voor de uitvoering van overeenkomsten met u, groepsmaatschappijen of andere derden inschakelt.

2.2 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van SF. Op verzoek zenden wij u kosteloos een schriftelijk exemplaar.

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden van SF aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SF voordat de overeenkomst gesloten is aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kosteloos zijn in te zien.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 

Artikel 3. Aanbod

3.1 Het aanbod van SF bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. Eventueel toegevoegde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SF niet.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen SF en een consument komt tot stand nadat een bestelling door SF op haalbaarheid is beoordeeld en is geaccepteerd. SF bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de acceptatie van de overeenkomst op afstand.  

4.2 SF behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1 De vermelde prijzen van de door SF aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Alle prijzen op de SF website zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

5.3 Als de prijzen van de aangeboden producten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door SF, heeft u het recht de bestelling te annuleren binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door SF.

5.4 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, en voor zover niet reeds bij het plaatsen van de bestelling wordt betaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 

5.5 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij/zij door SF is gewezen op de te late betaling en SF de hem/haar een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SF gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over het openstaande bedrag.

 

Artikel 6. Levering

6.1 SF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van haar producten.

6.2 De verzendkosten die aan de consument in rekening worden gebracht, zijn aangegeven op onze website en worden bevestigd in de bestelling.

6.3 Levering vindt plaatst op het moment dat de producten op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SF kenbaar heeft gemaakt.

6.4 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.5 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door SF anders wordt aangegeven. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, bericht.

6.6 Een uitzondering van de levertijd zal gemaakt worden in relatie tot pre-order artikelen. In dit geval wordt u voorzien van een geschatte verzendingstermijn die gerelateerd is aan het moment wanneer wij verwachten dat het product op voorraad is.

6.7 De richtlijn is dat wij proberen een geplaatste bestelling in de meeste gevallen in één keer compleet naar u te verzenden. Hiervan kan afgeweken worden als de bestelling bestaat uit meerdere artikelen en de levertijd van één of meerdere artikelen de leveringsindicatie overschrijdt.

6.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten berust bij SF tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SF bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6.9 Producten of diensten besteld bij Sound Factory kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten en belastingen. U, de consument, bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Wij hebben geen controle over deze kosten en kunnen de hoogte hiervan niet voorspellen. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u dergelijke invoerrechten of belastingen niet betaalt. 

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer u beslist het gekochte product toch niet te wensen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden te retourneren. Alvorens over te gaan tot retournering, dient u daarvan binnen de termijn van veertien (14) dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij SF middels het modelformulier voor herroeping. Het model formulier voor herroeping is beschikbaar via de website van SF. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend zonder verbroken plastic verzegeling. Indien de producten die door de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

7.2 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Als het product al betaald is, wordt het volledige orderbedrag, inclusief de door SF  berekende verzendkosten, binnen veertien (14) dagen na aanmelding door SF terugbetaald. SF mag wachten met terugbetalen tot zij het geretourneerde product heeft ontvangen.

7.3 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

7.4 Wanneer u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de 14-daagse bedenktijd in wanneer u het laatste product van SF heeft ontvangen.

7.5 SF kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als SF dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  • verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 SF garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.  

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 SF is niet aansprakelijk indien de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht. In een geval van overmacht heeft SF het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomstig zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SF gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.2 Onder overmacht van SF wordt verstaan elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor risico van SF behoort te komen.

 

Artikel 10. Afbeeldingen en Specificaties

10.1  Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etiketten, en andere specificaties op de website van SF gelden slechts bij benadering, zijn indicatief, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 11. Gegevensbeheer

11.1 Indien u een bestelling plaatst bij SF worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SF. SF houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Voorwaarden op onze website.

11.2 SF respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonsgegevens.

 

Artikel 12. Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SF.

12.2  Bij SF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SF binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3 De consument dient SF in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor beslechting overeenkomstig artikel 13.

 

Artikel 13. Toepasselijk Recht

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.